Pionier - Als de boer kon kiezen...

Pionier

Pionier is een filmische belevenis over een jonge Friese boer die zijn eigen weg zoekt.

Multidisciplinair programma – Fries gesproken met Nederlandse en Engelse ondertiteling.

Datum en tijd

De film ‘Pionier’ is te zien op de volgende momenten. 
Steeds van 16 uur – 17.15 uur.

  • Zondag 14 april
  • Zondag 12 mei
  • Zondag 16 juni
  • Zondag 14 juli
  • Zondag 11 augustus

Prijs € 7,50.
Kinderen onder de 12 jaar € 5,-.

Reserveren op info@nieuwatlantis.com

Kom kijken

Elke tweede zondag van de maand wordt de film Pionier  vertoond om 16 uur.

De film wordt voorafgegaan door een muzikale inleiding door de makers van de film zelf: Gerda Holzhaus (scenario, regie) en Bob Driessen (muziek). Na afloop praten zij graag even na met het publiek.

Elke zondag wordt er iemand uitgenodigd om over zijn of haar eigen praktijk als boer te vertellen. Daardoor gaat de thematiek van de film nog meer leven. Deze sprekers worden steeds van tevoren aangekondigd op deze website.

De eerste keer op 14 april komt Reinder Politiek – die de belangrijke rol van Pake speelt in de film – een inleiding houden over zijn eigen ervaring als boer. En over het meespelen in deze film.

Over Pionier

Als onderdeel van de Experience Gouden Lân in de Victoriuskerk in Pingjum is sinds oktober 2022 Pionier te zien, een filmische belevenis over een jonge Friese boer die vecht voor zijn bestaan. Een actueel verhaal dat zich afspeelt in het Marneslenkgebied aan de Waddenzeekust, dat op drie grote schermen wordt vertoond. En waar echte boeren uit de streek een prominente rol in spelen, evenals lokale inwoners en schoolkinderen.

Een speelfilm is het geworden, deze tentoonstelling, een heuse Experience die vijfenveertig minuten duurt. Theatermaker Gerda Holzhaus vertelt samen met de filmers John Treffer en Taatske Pieterson én met componist Bob Driessen het verhaal van de jonge boer Germ uit het Marneslenkgebied, gespeeld door Lourens van den Akker (o.a. Theatergezelschap Tryater, Flikken Rotterdam, Grutte Pier van Steven de Jong). Moet hij uitbreiden of stoppen? Als hij ter uitbreiding een stukje van de eeuwenoude ringdijk, de Pingjumer Gulden Halsbân, afgraaft, krijgt hij iedereen tegen zich. Het maakt hem kwaad en wanhopig, helemaal nu hij er alleen voor staat.

Wat kan hem overeind houden? Vanaf nu wordt dit zijn zoektocht: erachter komen wat er schuilt achter de bijzondere verhalen uit zijn jeugd. Op de grens tussen werkelijkheid en verbeelding verschijnen pioniers als Grutte Pier en Menno Simons, Gysbert Japicx en Domela Nieuwenhuis, die deze streek zo’n eigen gezicht gaven en lieten zien hoe je moet vechten om je idealen te kunnen verwezenlijken. Ze hebben altijd hun kracht geput uit dit ruige stuk land aan de Waddenkust, te herkennen aan zijn terpen, dijken en eeuwige wind. Het heeft de mensen tot vrije, onafhankelijke Friezen gevormd die altijd goed hebben kunnen boeren op deze vruchtbare grond. Kunnen deze historische helden, deze pioniers, boer Germ helpen
te kiezen tussen: wel of niet doorgaan? Zo ja… hoe dan?

Er zijn prachtige opnamen van de Waddenzee bij Zurich, de Pingjumer Gulden Halsbân, het Grutterswinkeltje in Exmorra, in en rond de Victoriuskerk in Pingjum, de biologische boerderij Timpelsteed in Engwierum, in en rond de oude boerderij van de familie Hilarides in Arum, Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum, De Electrische centrale in Kimswerd en het Mennograanveld buiten Witmarsum.

Experience Goud Lân

De speelfilm Pionier maakt onderdeel uit van de Experience Gouden Lân: een multidisciplinair programma met een korte inleiding op de film en achtergrondinformatie op de Tijdtafel, een digitale database met leuke filmpjes over de Waddenzeekust, het dorp Pingjum. Daarnaast wordt in een fototentoonstelling de actualiteit van ‘de boer’ in deze tijd gespiegeld aan de verhalen over pioniers van vroeger.

Ook is er een ontmoetingsplek gecreëerd, met een podium, een levendige publieke plek. Avonden met livemuziek, dichtkunst, ontmoetingen rond leefbaarheid, klimaatverandering en biodiversiteit.