Tussen 1100 en 1300 wordt de Marne geleidelijk ingedijkt. Rond om Pingjum werpen de bewoners een merkwaardige ringdijk op: de Pingjumer Gulden Halsband. Deze dijk zal Pingjum eeuwenlang beschermen tegen het water. Tijdens de overstroming van 1825 blijft het gebied dat omsloten is door de Pingjumer Gulden Halsband droog. Een kleine zeventig jaar later, in 1892, besluiten de Staten van Friesland om de ringdijk op te heffen als zeewering. Binnendijken zijn minder belangrijk geworden en men legt de focus voortaan op zeedijken. Anno 2013 is het dijkreliëf goed bewaard gebleven en nog steeds te herkennen in het landschap.