Gerda Holzhaus / Wadatelier 1

Geschreven door Luuk stelder

Datum: 13 maart 2014

Eén van de nieuwe projecten van Nieuw Atlantis is het zogeheten Wadatelier. Een platform dat werkt aan een nieuwe kijk op het landschap. Er worden dit voorjaar drie Wadateliers georganiseerd met als doel: onderzoeken wat de waarden van het landschap zijn en bepalen wat de specifieke kwaliteiten zijn. De toekomst van dit landschap wordt zo gezamenlijk geschetst en de conclusies worden vastgelegd op een mooi vormgegeven kaart. Deze eerste keer verkennen we het gebied van Pingjum en verzamelen allerlei gebiedsgegevens. Wanneer hier interessante visies uit voortkomen, wordt er een Wadwerkgroep samengesteld, die aanbevelingen zal doen richting gemeente en provincie. Zondag 23 februari jl. was de aftrap van dit project. Er waren ongeveer twintig geïnteresseerde en actieve deelnemers die op de uitnodiging van de initiatiefnemers van Nieuw Atlantis waren ingegaan.

Het wordt een actieve middag. De deelnemers gaan in drie groepjes het gebied rondom Pingjum verkennen. Elke groep wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige (de agrariër Gatze Giliam, bewoner en lokaal deskundige Willem de Haan en deskundige duurzame ontwikkeling en lector Stenden Hans Revier). Er loopt naast een medewerker van Nieuw Atlantis ook een filmer of fotograaf mee die het proces vastlegt. De rondwandeling duurt zo´n vijf kwartier. De inhoudelijk deskundige geeft informatie over het gebied en deelt zijn visie met de deelnemers. De deelnemers verzamelen indrukken aan de hand van foto’s en video’s.

Na de terugkomst in Pingjum wordt de oogst van de middag in kaart gebracht. De bevindingen van de wandelingen worden met elkaar gedeeld aan de hand van foto’s, waarden worden benoemd en op de kaart ingetekend. Peter Bijker houdt spontaan een gloedvol betoog over verantwoord landbouwbeleid: natuurlijk en eigenzinnig! De uitkomst van de middag is een verzameling van bijzondere kwaliteiten van dit landschap, zoals het historisch terpenlandschap, dat ook fourageergebied is van veel weidevogels, de vele boeren – en kerkpaden en natuurlijk de Pingjumer Gouden Halsband. Veel waarden komen overeen, andere staan in schril contrast tot de waarden van de andere inhoudelijk deskundigen.
Ook leidt het tot veel poëtische bespiegelingen, zoals: “Schijnbaar onzichtbare verhalen die meer dan levensgroot worden onthuld als monumenten” (Stephan Paus in de groep van Hans Revier), “Het landschap als speelveld van ontmoetingen van schijnbare tegenstellingen die een dynamisch evenwicht zoeken” (Greet Andringa in de groep van Gatze Giliam) en “Door je oogharen zie je in het monotone land het oude kweldergebied” (Klaas Koornstra in de groep van Willem de Haan). Wat een zegen om zoveel schrijvers in de groep te hebben!

wad

Het materiaal wordt verder verwerkt voor een vervolgbijeenkomst op 21 maart a.s. Dan komt Erik Meyles, fysisch geograaf aan de rijksuniversiteit Groningen, al deze visies met elkaar vergeleken en gaat hij in op de verschillende waarden die we aan een landschap toekennen. Weer een maand later op vrijdag 25 april schetst architect Nynke-Rixt Jukema hoe het landschap er idealiter uit zou komen te zien. Gezamenlijk wordt een landschap ontworpen, waarin al deze waarden terug te vinden zijn. Hoeveel concessies wil je doen? René Knip en Ernst Bernson ontwerpen een kunstzinnige kaart, die uiteindelijk een plek krijgt in de 2 D interactieve tijdtafel, waarop kan worden in- en uitgezoomd en waar d.m.v. muziek, film en audio verleden, heden en toekomst van Pingjum en omgeving sterk worden beleefd.